حد اقل / حد اکثر

رولت آمریکایی
•    MIN 0.5$-MAX 100$
•    MIN 1$ - MAX 100$
•    MIN 10$ - MAX 200$


•    MIN 0.5 GEL - MAX 50 GEL
•    MIN 1 GEL - MAX 100 GEL
بلک جک
•    MIN 5$  - MAX 100$
•    MIN 10$ - MAX 200$
•    MIN 25$- MAX 500$
•    MIN 50$ -MAX 1000$


•    MIN 5 GEL - MAX 100 GEL

بلک جک سویچ
•    MIN 25$- MAX 500$


•    MIN 5 GEL - MAX 100 GEL

پوکر تکزاس
•    MIN $5  - MAX $100 - $5.000 حد اکثر پرداخت -  
•    MIN $10 - MAX $200 - $5.000 حد اکثر پرداخت -  
•    MIN $25 - MAX $500  - $10.000 حد اکثر پرداخت -

•    MIN 5 GEL - MAX 100 GEL -maximum payout  5000 GEL
 

پوکر سه کارتی
•    MIN $25- MAX $500- $10.000 حد اکثر پرداخت -  

•    MIN 10 GEL - MAX 2000 GEL -maximum payout  5000 GELپوکر پنج کارتی
•    MIN $25- NO MAX  -$10.000    حد اکثر پرداخت -

•    MIN 5 GEL - MAX 2000 GEL -maximum payout  5000 GELپوکر شش کارتی
•    MIN $5  - NO MAX -  $5.000 حد اکثر پرداخت -
•    MIN10$ -  NO MAX - $5.000  حد اکثر پرداخت -  
•    MIN 25$ - NO MAX - $10.000 حد اکثر پرداخت -

•    MIN 5 GEL - MAX 2000 GEL -maximum payout  5000 GEL

 
سیک بو (بازی با تاس)
•    MIN 2$ - MAX $50 (نمره) და MIN $5- MAX $200 (بزرگ و کوجک)

*در  “Club Pirive” بازی ها با شرطبندی بالاتر و پرداخت حد اکثر پول را به بازیکنان پیشنهاد می گردد.