04
May
"ADJARA 20" VIP
"ADJARA 20" VIP
"Adjara 20" VIP - هر جمعه اول ماه در ساعت 22:00 شروع می شود. مقدار 100000 ژل بازی می شود
01
June
"ADJARA 20" VIP
"ADJARA 20" VIP
"Adjara 20" VIP - هر جمعه اول ماه در ساعت 22:00 شروع می شود. مقدار 100000 ژل بازی می شود
10
May
“ADJARA 20”
“ADJARA 20”
"ADJARA 20" - هر دوشنبه، شروع در 22:00. 10،000 ژل به صورت قرعه کشی انجام می شود
12
May
"ADJARA 20" VIP
"ADJARA 20" VIP
"Adjara 20" VIP - هر جمعه اول ماه در ساعت 22:00 شروع می شود. مقدار 100000 ژل بازی می شود