انجمن بازی های گرجستان Larah.


برای کسانی که می خواهم به بازی بازی های هیئت مدیره در ارز گرجستان، ایجاد آرامش و جلوگیری از روند تبدیل ارز ..


تنها در "آجارستان کازینو" در هر دو طبقه از بازی های هیئت مدیره در سطل.

 Day  Min  Max  Max Payout
 American Roulette 0.5 GEL 50 GEL  
 American Roulette 1 GEL 100 GEL  
 Blackjack 5 GEL 100 GEL  
 Blackjack Switch 5 GEL 100 GEL  
 Texas Poker 5 GEL 100 GEL 5000 GEL
 Russian Poker 10 GEL 2000 GEL 5000 GEL
 3 Card Poker 10 GEL 2000 GEL 5000 GEL
 5 Card Poker 5 GEL 2000 GEL 5000 GEL
 6 Card Poker 5 GEL 2000 GEL 5000 GEL